Lastenkoti Jelperi tarjoaa turvallisen kasvuympäristön erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille

Ota yhteyttä

Lastenkoti Jelperi tarjoaa turvallisen ja vakaan kasvuympäristön huostaan otetuille ja avohuollon tukitoimina sijoitetuille lapsille ja nuorille. Lapset voivat sijoitettaessa Jelperiin olla iältään 7–17-vuotiaita. Lastenkoti Jelperiin sijoitettavien lasten huostaanoton tai avohuollon tukitoimien taustalla voi olla mm. neurologisia ongelmia (esim. ADHD ja asperger), psyykkistä oireilua, lieviä kehityshäiriöitä, koulunkäyntivaikeuksia, epäsosiaalista käytöstä ja/tai turvattomuutta.


Jelperistä pois muuttaville nuorille tarjoamme jälkihuoltopalveluita.

DDP ja siihen kuuluva PACE-asenne: leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja empatia, ohjaavat työskentelyämme. DDP on kiintymyskeskeinen hoitomalli, jonka avulla rakennetaan emotionaalista yhteyttä, luottamusta ja itsenäistä selviytymiskykyä vaikeistakin tunne-elämän ja kiintymyssuhteen ongelmista kärsivän lapsen tai nuoren kanssa. Lapsen tunne-elämän, käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen pulmia pyritään ymmärtämään hänen aikaisemmasta kokemusmaailmastaan käsin ottaen huomioon erityisesti varhaisissa ihmissuhteissa syntyneet traumat.

Arjen rutiinit ja tukitoimet

 • Selkeät aikataulut, kuten säännölliset ruoka-ajat, peliajat, nukkumaanmenorutiinit, ulkoilut, läksyt ja terveyden kannalta tarpeellisten asioiden kirjallinen seuranta.

 • Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomuodot, esim. PCS-kuvat, tukiviittomat ja valokuvat.

 • Arkea tukevat kalenterit, kuten kuvitettu viikkokalenteri ja päiväohjelma sekä havainnollistettu vuosikalenteri ja pieniin osiin pilkotut kuvaohjeistukset.

 • Piirretyt sarjakuvaohjeet tai kirjoitetut listat siirtymätilanteissa.

 • Aikataulujen hahmottamisen apuvälineet, kuten Time timer.

 • Palkkiojärjestelmät, esim. tarravihot.

 • Aikuisten selkeä ja johdonmukainen ohjaus.

 • Yhteinen toiminta, kuten askarteluillat ja retket.

 • Yksilölliset ajat aikuisen kanssa.

 • Yhteiset juhlahetket.

 • Mahdollisuus järjestää ryhmätheraplayn® tuokioita (erityiskasvatuksen kuntouttava ja kehitystä tukeva työmenetelmä), joissa jokainen lapsi saa paljon hoivaa ja onnistumisen kokemuksia itsestään ja ryhmässä toimimisesta sekä positiivista palautetta.

 • Omaohjaajasuhde ja läsnä olevat aikuiset.

Omaohjaajatoiminta ja harrastukset

Jokaiselle lapselle nimetään omaohjaaja. Omaohjaajatoimintaan kuuluu tiivis ja läheinen vuorovaikutus, keskustelut ja yhdessäolo sekä omaohjaajaillat/-reissut omaohjattavan kanssa. Omaohjaajan kanssa käytävissä keskusteluissa taataan lapselle mahdollisuus tulla kuulluksi. Omaohjaajalla on pääasiallinen vastuu lapsen asioiden hoitamisesta. Hän tekee tiivistä yhteistyötä lapsen perheen kanssa. Omaohjaajatoiminnassa käytetään apuna Umbrella-kansiota.


Kaikille Jelperissä asuville lapsille pyritään löytämään mielekäs harrastus. Lisäksi Jelperissä vietetään ohjaajien vetämiä harrasteiltoja.