Lastenkoti Jelperi tarjoaa turvallisen kasvuympäristön erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille

Lastenkoti Jelperi pyrkii tarjoamaan turvallisen ja vakaan kasvuympäristön huostaan otetuille ja avohuollon tukitoimina sijoitetuille lapsille ja nuorille. Lapset voivat sijoitettaessa Jelperiin olla iältään 7-17-vuotiaita. Lastenkoti Jelperiin sijoitettavien lasten huostaanoton tai avohuollon tukitoimien taustalla voi olla mm. neurologisia ongelmia (esim. adhd ja asperger), psyykkistä oireilua, lieviä kehityshäiriöitä, koulunkäyntivaikeuksia, epäsosiaalista käytöstä ja / tai turvattomuutta.

Jelperissä aikuisikää lähenevillä nuorilla on mahdollisuus itsenäistämiskasvatukseen. Ikä huomioidaan yksilöllisesti. Itsenäistämiskasvatuksen piiriin kuuluvilla on Jelperin toimitiloissa oma keittiö ja oleskelutila sekä suihku ja wc. Nuoret harjoittelevat itsenäistä elämää vahvasti aikuisen tukemana.

Lastenkodissamme tarjotaan jälkihuoltopalveluita täysi-ikäisille Jelperistä pois muuttaville nuorille.

Kasvatuskeinojamme ovat toiminnallisuus, vuorovaikutuksellisuus ja huolenpito sekä intensiivihoito ja itsenäistämiskasvatus.

Arjen rutiini ja tukitoimet kasvatuksen perustana

 • selkeät aikataulut, kuten säännölliset ruoka-ajat, peliajat, nukkumaanmenorutiinit, ulkoilut, läksyt, terveyden kannalta tarpeellisten asioiden kirjallinen seuranta
 • puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomuodot, esim. pcs-kuvat, tukiviittomat ja valokuvat
 • arkea tukevat kalenterit, kuten kuvitettu viikkokalenteri ja päiväohjelma sekä havainnollistettu vuosikalenteri ja pieniin osiin pilkotut kuvaohjeistukset
 • piirretyt sarjakuvaohjeet tai kirjoitetut listat siirtymätilanteissa
 • aikataulujen hahmottamisen apuvälineet, kuten Time timer
 • palkkiojärjestelmät, esim. tarravihot
 • aikuisten selkeä ja johdonmukainen ohjaus
 • omaohjaajaillat
 • harrastukset
 • yhteinen toiminta, kuten askarteluillat ja retket
 • yksilölliset ajat aikuisen kanssa
 • yhteiset juhlahetket
 • lisäksi meillä on mahdollisuus järjestää ryhmätheraplayn® tuokioita (erityiskasvatuksen kuntouttava ja kehitystä tukeva työmenetelmä), joissa jokainen lapsi saa paljon hoivaa ja onnistumisen kokemuksia itsestään ja ryhmässä toimimisesta sekä positiivista palautetta

Omaohjaajatoiminta ja harrastukset

Jokaiselle lapselle nimetään omaohjaaja. Omaohjaajatoimintaan kuuluu tiivis ja läheinen vuorovaikutus, keskustelut ja yhdessäolo omaohjattavan kanssa. Omaohjaajan kanssa käytävissä keskusteluissa taataan lapselle mahdollisuus tulla kuulluksi. Omaohjaajalla on pääasiallinen vastuu lapsen asioiden hoitamisesta. Hän tekee tiivistä yhteistyötä lapsen perheen kanssa. Omaohjaaja toiminnassa käytetään apuna Umbrella-kansiota.

Kaikille Jelperissä asuville lapsille pyritään löytämään mielekäs harrastus. Lisäksi Jelperissä vietetään ohjaajien vetämiä harrasteiltoja.